หน้าหลัก บริการ mPAY สินค้าและบริการ สื่อโฆษณา ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
รู้จักบริษัท
สมัครบริการ mPAY
วิธีการใช้บริการ mPAY
บริการโอนเงิน-ถอนเงิน
บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS
วิธีการตรวจสอบรายการ/ยอดเงิน
mPAY JAVA Application
ข้อตกลงและเงื่อนไขDownload mPAY Menu *555*77#โทรออกEasy pay with mPAY

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ mPAY

1.
ข้อความทั่วไป

1.1
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment “mPAY”) นี้ มีผลใช้บังคับระหว่างบริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด กับ ผู้ใช้บริการ

1.2
ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนใช้บริการ ผ่านช่องทางการรับลงทะเบียนใดๆ ด้วยวิธีการลงลายมือชื่อในเอกสาร หรือด้วยวิธีการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ ถือว่าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ทุกประการ

1.3
ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนขอใช้บริการจากบุคคลใดๆ หรือจากผู้ใช้บริการ หรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่างๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

2.
คำนิยาม

2.1
“บริการ mPAY” หมายถึง บริการช่องทางชำระเงินค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนการใช้เงินสด โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนขอใช้บริการ ผ่านช่องทางการรับลงทะเบียนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

2.2
“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด

2.3
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY และต้องเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ GSM ในระบบ GSM Advance (Post-Paid) หรือระบบ 1-2-Call! (Pre-Paid)

2.4
“รหัสผู้ใช้บริการ (Username)” หมายถึง รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการซึ่งจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเอง สำหรับใช้บริการ mPAY ผ่าน WEBSITE http://mpay.ais.co.th

2.5
“รหัสผ่าน (Password)” หมายถึง รหัสผ่านซึ่งใช้ร่วมกับรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการ สำหรับใช้บริการ mPAY ผ่าน WEBSITE http://mpay.ais.co.th

2.6
“รหัสประจำตัว 4 หลัก (Pin)” หมายถึง รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการ ที่ใช้สำหรับยืนยันการใช้บริการ ในแต่ละครั้ง

2.7
“เครื่องมือทางการเงิน Payment Instrument (PI)” หมายถึง เครื่องมือทางการเงินของผู้ใช้บริการ ที่สามารถใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการต่างๆของผู้ให้บริการ หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ได้แก่

 
- mCASH คือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บรักษาเงินสดของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ mCASH ได้เสมือนเงินสดในกระเป๋าเงิน

 
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) คือ บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของบัญชี ยินยอมให้ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ในการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการ โดยการหักเงินจากบัญชี

 
- บัตรเครดิต (Credit Card) คือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ใช้บริการ หรือเจ้าของบัตร ยินยอมให้ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงิน ในการชำระค่าสินค้า หรือค่าบริการ โดยการเรียกเก็บเงินจากบัญชี

2.8
”เลขหมาย” หมายถึง เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่นำมาใช้กับบริการ mPAY

3.
การลงทะเบียนสมัครใช้บริการ และคำรับรองของผู้ใช้บริการ

3.1
ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ตามวิธีการ และขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ จึงจะเริ่มมีสิทธิใช้บริการได้

3.2
ผู้ใช้บริการรับรองว่าลายมือชื่อที่มีในคำขอใช้บริการ หรือในเอกสารใดๆ ที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ เป็นลายมือชื่อของผู้ใช้บริการจริง และขอรับรองว่าเอกสารประกอบเหล่านั้นเป็นเอกสารที่ถ่ายมาจากต้นฉบับที่แท้จริง ตลอดจนรับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อความใดๆ ที่ได้แจ้งต่อผู้ให้บริการเพื่อการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY

3.3
ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าผู้ใช้บริการมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ/หรือ เป็นผู้ครอบครองและใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ mPAY ไว้กับผู้ให้บริการ

3.4
กรณีผู้ใช้บริการมิได้มีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขหมายที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY ไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการรับรองว่าได้รับความยินยอมจากผู้จดทะเบียนให้นำเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มาลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY กับผู้ให้บริการได้

3.5
ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใดๆ ของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่แล้วในปัจจุบันและในอนาคตที่เกี่ยวกับการให้บริการ mPAY

4.
ขอบเขตการให้บริการ

4.1
ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือ ของผู้ประกอบการที่มีข้อตกลงร่วมกับผู้ให้บริการ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN) เพื่อทำรายการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายที่ได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการไว้กับผู้ให้บริการ โดยเลือกทำรายการชำระเงินจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) บัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) หรือบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card) แล้วแต่กรณี

5.
วิธีใช้เครื่องมือทางการเงิน (Payment Instrument)

5.1
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH)
5.1.1 เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะกำหนดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) มูลค่า 0 บาท ให้เป็นเครื่องมือทางการเงิน (Payment Instrument) เริ่มต้นหนึ่งบัญชี ต่อหนึ่งเลขหมายโทรศัพท์
5.1.2 ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงิน (Top-Up) ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ได้ ด้วยวิธีโอน เงินสด หรือให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสส่วนตัว 4 หลัก (PIN) ประกอบการทำรายการ ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ ดังนี้
5.1.2.1 ระบบ SMS และระบบ IVR โดยโทรศัพท์เข้าไปยังเลขหมายบริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ และทำรายการตามวิธีการและคำแนะนำการใช้บริการ
5.1.2.2 WEBSITE http://mpay.ais.co.th และ WAPSITE http://mpay.co.th
5.1.2.3 ตู้เบิกเงินสดอัตโนมัติ (ATM) โดยต้องระบุเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องการจะเติมเงิน (Top-Up) ผ่านเครื่อง ATM และทำรายการตามคำแนะนำ
5.1.2.4 Bank IVR (Telephone Banking) โดยโทรศัพท์เข้าไปทำรายการผ่านระบบให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคาร ที่ผู้ใช้บริการมีบัญชีเงินฝากหรือธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิต
5.1.2.5 Internet Banking โดยต้องเป็นสมาชิกของบริการ Internet Banking ของธนาคารที่ต้องการใช้บริการ และทำรายการตามวิธีการที่กำหนดไว้
5.1.3 การเติมเงิน (Top-Up) ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ในแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำ และเมื่อรวมวงเงินทั้งหมดในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ต้องไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ต่อหนึ่งเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
5.1.4 วงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) นี้ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่มีวันหมดอายุ

5.2
บัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) / บัญชีบัตรเครดิต (Credit Cards)
5.2.1 ผู้ใช้บริการสามารถนำบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการ หรือของบุคคลอื่นที่ตกลงยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต มาเพื่อใช้กับบริการ mPAY ของผู้ใช้บริการได้
5.2.2 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการ mPAY โดยเลือกเครื่องมือทางการเงิน (Payment Instrument) เป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) หรือบัญชีบัตรเครดิต (Credit Card) ผู้ใช้บริการต้อง ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต หรือผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ และตกลงยินยอมผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ให้ผู้ให้บริการและธนาคาร หักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตได้ ตามวิธีการและขั้นตอนที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

6.
การใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับประจำตัว (PIN)

6.1
เมื่อลงทะเบียนใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ระบบ mPAY จะกำหนดรหัสผ่าน Password เพื่อการเริ่มใช้งานให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน(Password) ก่อนจึงจะเริ่มใช้บริการ mPAY ได้

6.2
ในครั้งแรกเมื่อเริ่มต้นใช้บริการ mPAY ระบบ mPAY จะกำหนดให้ผู้ใช้บริการทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) และกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสลับประจำตัว (PIN) สำหรับการใช้บริการmPAY ด้วยตัวเอง

6.3
ผู้ใช้บริการสามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password) มีความยาวตั้งแต่ 8 ตัวอักษรขึ้นไป และรหัสลับประจำตัว (PIN) มีความยาวตั้งแต่ 4 ตัวอักษรขึ้นไป สามารถใช้ตัวเลข ตัวพยัญชนะ และอักขระพิเศษผสมกันได้

6.4
รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับประจำตัว (PIN) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการ ที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ หากมีการใช้บริการ mPAY รายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับประจำตัว (PIN) ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง

6.5
กรณีผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสลับประจำตัว (PIN) ทำรายการผิดเกินกว่าจำนวนครั้งที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ (ปัจจุบันไม่เกิน 3 ครั้ง) ระบบจะระงับการใช้บริการ mPAY ได้เป็นการชั่วคราว หากผู้ใช้บริการยังคงต้องการใช้บริการ mPAY ต่อไป ผู้ใช้บริการต้องติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อขอรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสลับประจำตัว (PIN) ใหม่

7.
ค่าธรรมเนียม

7.1
ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ เนื่องจากการใช้บริการ mPAY ตามอัตราดังต่อไปนี้
7.1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
7.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี 120 บาท (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
7.1.3 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ
7.1.3.1 ประเภทที่ 1 20 บาท ต่อรายการ
7.1.3.2 ประเภทที่ 2 ร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ชำระ ต่อรายการ
7.1.3.3 ประเภทที่ 3 ร้อยละ 5 ของยอดเงินที่ชำระ + 25 บาท ต่อรายการ
(รายละเอียดประเภทสินค้าหรือบริการ ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมประเภทที่ 1 , 2 และ 3 สามารถตรวจสอบได้ในรายละเอียดของค่าสินค้าและบริการ)
7.1.4 การแลกเปลี่ยน mCASH คืนเป็นเงินสด (ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ)
7.1.5 การโอนเงิน (mCASH) ระหว่างผู้ใช้บริการ
7.1.5.1 จำนวนเงินที่โอน ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ
7.1.5.2 จำนวนเงินที่โอน เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท สำหรับ 10,000 บาท แรก และร้อยละ 0.25 ของส่วนที่เกิน 10,000 บาท
(ปัจจุบันเรียกเก็บ 3 บาท/ครั้ง จากจำนวนเงินที่โอน)
7.1.6 การโอนเงิน (mCASH) ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะบัญชีออมทรัพย์)
7.1.6.1 จำนวนเงินที่โอน ไม่เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท ต่อรายการ
7.1.6.2 จำนวนเงินที่โอน เกิน 10,000 บาท ค่าธรรมเนียม 25 บาท สำหรับ 10,000 บาท แรก และร้อยละ 0.25 ของส่วนที่เกิน 10,000 บาท
(ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ)
7.1.7 ค่าธรรมเนียมการเติมเงิน mCASH 5 บาทต่อครั้ง (ในกรณีที่ทำรายการที่ mPAY STATION) (หากทำรายการที่ตู้ ATM ไม่มีค่าธรรมเนียม)
7.1.8 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบรายการใช้บริการ 5 บาท ต่อครั้ง (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
7.1.9 ค่าธรรมเนียมรักษาวงเงิน mCASH กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน 50 บาท ต่อเดือน (ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
7.1.10 ค่าใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการทำรายการชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการ หรือการเติมเงิน ให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ หรือตามรายการส่งเสริมการขายของเลขหมายนั้นๆ แล้วแต่กรณี

7.2
ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเว้น หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้บริการในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ได้ ตามรายการส่งเสริมการขาย และการให้บริการที่กำหนดขึ้นเป็นคราวๆ ไป

7.3
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์กำหนดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมในการให้บริการได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

8.
สิทธิการใช้บริการ

8.1
ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการ mPAY โดยการใช้รหัสลับประจำตัว (PIN) ของผู้ใช้บริการ กับเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY เท่านั้น

8.2
ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดวงเงิน ปรับเพิ่ม หรือลดวงเงินการใช้บริการ mPAY ต่อครั้งได้ โดยจะแจ้งวงเงินการใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ

8.3
การใช้บริการ mPAY จะสิ้นสุดลงทันที ในกรณีดังต่อไปนี้
8.3.1 ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกการใช้บริการ mPAY หรือ
8.3.2 ผู้ใช้บริการแจ้งการเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
8.3.3 ผู้ใช้บริการแจ้งยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ
8.3.4 ผู้ใช้บริการแจ้งโอนเปลี่ยนเจ้าของเลขหมาย หรือ
8.3.5 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยกเลิกการใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ที่ได้นำมาลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY

9.
การแลกเปลี่ยนมูลค่าเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH)

9.1
เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์จะแลกเปลี่ยนมูลค่าเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) เป็นเงินสด หรือประสงค์จะโอนมูลค่าเงินให้แก่ผู้ใช้บริการคนอื่น หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ได้ เช่น WAPSITE, WEBSITE, IVR

9.2
กรณีผู้ใช้บริการต้องการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ผู้ให้บริการจะนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการระบุไว้เป็น Payment Instrument หรือบัญชีธนาคารอื่นที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้ผู้ให้บริการนำเงินเข้าบัญชี ภายใน 3 วัน ทำการ

9.3
ผู้ให้บริการมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามข้อ 9.1 ได้ ตามอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้

10.
การคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

10.1
ผู้ให้บริการจะคืนเงินที่คงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ให้แก่ผู้ใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
10.1.1 เมื่อผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ mPAY
10.1.2 เมื่อผู้ใช้บริการถูกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยกเลิกเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้สำหรับบริการ mPAY

10.2
ผู้ให้บริการจะคืนเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ที่ผู้ใช้บริการระบุไว้เป็น Payment Instrument หรือบัญชีธนาคารอื่นที่ผู้ใช้บริการแจ้งให้ผู้ให้บริการนำเงินเข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการ กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการรับคืนเป็นเงินสด ผู้ใช้บริการต้องสามารถระบุ PIN/PASSWORD ในการใช้บริการ mPAY ได้อย่างถูกต้องเท่านั้น พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันตัวผู้ใช้บริการ

10.3
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนใดๆ จากจำนวนเงินที่คงเหลืออยู่ในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH)

11.
การตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ

11.1
ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์เป็นคราวๆ ทางหนังสือ ทางโทรศัพท์ หรือเครื่องมือสื่อสารอย่างอื่นหรือโดยวิธีการอื่นใด มายังสำนักงานบริการ หรือศูนย์บริการของผู้ให้บริการที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ เพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการทำรายการชำระเงินต่างๆ ย้อนหลังได้ไม่เกินกว่า 3 เดือน

11.2
ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ และส่งมอบข้อมูลตามข้อ 10.1 ให้แก่ผู้ใช้บริการ ที่มีหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY ที่แท้จริงเท่านั้น

12.
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ

12.1
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการ mPAY ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ และแจ้งความคืบหน้า รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ ผู้ให้บริการได้รับแจ้งการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ

12.2
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับมูลค่าเงินคงเหลือในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ย้อนหลังให้ทันที หากพบว่ามิได้มีการใช้บริการ หรือทำรายการจริง ผู้ให้บริการจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ของผู้ใช้บริการภายใน 15 วันทำการ

12.3
กรณีผู้ใช้บริการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หรือได้รับสินค้าหรือบริการ ที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ได้คุณภาพ หรือไม่ตรงตามคำพรรณนาของผู้ประกอบการที่ได้ทำข้อตกลงร่วมให้บริการไว้กับผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะติดต่อประสานงานให้ผู้ใช้บริการได้รับแก้ไขปัญหาจากผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการโดยเร็ว

13.
การขอยกเลิกการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอยกเลิกการใช้บริการ mPAY เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังสำนักงานบริการ สำนักงานสาขา หรือตัวแทนศูนย์บริการของ ผู้ให้บริการ

14.
การบอกเลิกการให้บริการ

14.1
กรณีดังต่อไปนี้ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกให้บริการได้
14.1.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
14.1.2 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอม หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครขอใช้บริการ
14.1.3 ผู้ใช้บริการถูกผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยกเลิกการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ mPAY

14.2
ผู้ให้บริการมีสิทธิบอกเลิกการให้บริการได้ โดยจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

14.3
เมื่อมีเหตุบอกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถดำเนินการขอเงินคงเหลือคืนจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (mCASH) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 9

15.
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ mPAY

กรณีผู้ให้บริการได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อตกลง เงื่อนไข ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ mPAY รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ mPAY ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือประกาศให้ผู้ใช้บริการทราบ ณ สถานที่ทำการ หรือผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

16.
ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ หน้าที่ของการให้บริการ mPAY นี้แก่บุคคลอื่นใดได้ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ วันโอน โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

17.
ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่าบรรดาคู่มือการใช้บริการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะนี้ และที่จะมีขึ้นในอนาคต คำสั่ง คำแนะนำ คำตอบรับใดผ่านเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ จีเอสเอ็มแอดวานซ์ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการช่องทางการชำระเงินค่าสินค้า/ค่าบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mPAY)

one-2-call GSM Advance Mobile LIFE Advanced Info Service
Choose Language Thai EnglishCustomer Self Service


AGENT Self Service


Merchant Self Service